Tu Chân Tiền Truyện (Ngạo thị quần hùng ver 2)

Tác giả: A Tử
Nguồn: Mị Quốc Hồ Ly

Giới Thiệu

Thiên địa chi linh, vạn vật hữu tình Nhân thì sao? Yêu thế nào? Ma lại làm sao? Tất cả cũng chỉ một chữ tình. Yêu đến điên cuồng, bất chấp tất cả. Vì yêu mà hy sinh tất thảy, cũng vì yêu mà tạo ra tất thảy. Dù cho là ác ma xấu xa nhất hay kẻ sáng thế vĩ đại nhất đến cuối cùng đều vì một chữ Tình.