Lên nhầm giường hòa thượng Thiếu Lâm

Tiểu hài tử ngươi lại đây

độ dài: 74 chương (cả ngoại truyện) và đã hoàn

vì nó dài thế nên đành ngâm dấm vậy.

tại ta lười nhưng lại cứ tham. hihi

nếu có ai làm bộ này rồi thì mọi người bảo ta với nhá, đi đọc ké còn mình làm bộ khác.